Logolink OP VVV


 

„Vytváříme sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami.“

 

Název projektu: Bez obav spolu (BOS)

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175

Projekt je realizován v rámci Výzvy 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání, investiční priority 3 – Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Datum zahájení: 01. 07. 2016

Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2019

Anotace projektu: Prostřednictvím spolupráce krajského vzdělávacího zařízení, NNO, škol a školských zařízení a sociálních a zdravotních služeb dojde k vytvoření sítě za účelem podpory zvyšování inkluzivnosti vzdělávání v Jihočeském kraji se zaměřením na obce se sociálně vyloučenými lokalitami, kde budou provozována i neformální předškolní centra, dojde i k podpoření žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v dosahování školního úspěchu a předcházení předčasným odchodům ze vzdělávání.

Realizátoři projektu:

Příjemce:

Partneři s finančním příspěvkem:

Partneři bez finančního příspěvku: